ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้และการแก้ไขนั้นจะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของ KSK Group Berhad และบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วม (เรียกรวมกันว่า "KSK" และการอ้างอิงใดๆ "เรา". "เรา" หรือ "ของเรา" จะรวมถึงสมาชิกใดๆ ของ KSK Berhad Group) และบริการที่ KSK จัดให้ โดยการเข้าถึงหน้าใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ (นอกเหนือจากการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นครั้งแรก) แสดงว่าคุณได้อ่านเข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ โปรดหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และ/หรือหยุดการใช้บริการทันที
คำจำกัดความ
เว็บไซต์บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับบริษัทฯ โดยให้บริการออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร บริการ และเนื้อหาต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการดูแลของบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่ให้การรับรองหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็น คำแนะนำ ถ้อยแถลง ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้นเนื่องจากไม่ได้เป็นข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลใดๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดๆ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวของท่าน โดยถือว่าท่านต้องรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว
วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย
คุณต้องใช้เว็บไซต์นี้ด้วยวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การส่งผ่านหรือการประกาศสิ่งใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น สากล หรือรัฐ จะถือเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งรวมไปถึงสิ่งซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นการข่มขู่ การลามกอนาจาร การหมิ่นศาสนา ความลับทางการค้า หรือสิ่งซึ่งประกอบด้วยการโฆษณาหรือการชักชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การเป็นสมาชิก หรือการบอกรับเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ยกเว้นสิ่งซึ่งมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง นอกจากนี้ พฤติกรรมซึ่งเป็นการจำกัดการใช้งานหรือเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้คนอื่นๆ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
สิ่งที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งหมด รวมทั้งข้อความ กราฟิก สัญลักษณ์ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ วีดิทัศน์ เพลง และดนตรีประกอบอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ดังนั้น เนื้อหาเหล่านี้จะไม่สามารถถูกนำไปใช้ เผยแพร่ ส่งมอบ ปรับปรุงแก้ไข โอนย้าย จำหน่าย ลอกเลียน หรือกระทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ คุณสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ แต่ไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและการค้า เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ เกี่ยวข้องไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตโดยปริยายหรืออย่างอื่นใดว่าใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถอัปโหลด ลงประกาศ หรือเผยแพร่สิ่งใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ คุณจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ การนำเสนอสิ่งใดๆ บนพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์บริษัทฯ ถือว่าคุณรับประกันว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ ปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปลภาษา หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งซึ่งได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เหล่านั้นบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นๆ สามารถเข้าถึง รับชม เก็บข้อมูล หรือทำซ้ำเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน และคุณยังอนุญาตให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข ทำเนา เผยแพร่ และจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ข้อจำกัดความรับผิด
คุณเข้าใจและยอมรับว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ บุคคลที่สามผู้ให้ข้อมูล หรือผู้จำหน่ายจะไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อบกพร่องหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีองค์ประกอบที่มีเจตนามุ่งร้าย รวมทั้งไม่รับประกันผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูล บริการ หรือสินค้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบทลงโทษ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมทั้งความเสียหายจากการขาดผลประโยชน์ การเสียประโยชน์การใช้งาน การสูญเสียข้อมูล การเสียค่าความนิยมหรือนามธรรมอื่นๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลง การใช้วัสดุ เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือบริการบนเว็บไซต์บริษัทฯในทุกกรณี
การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณยินยอมที่จะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และช่วยเหลือบริษัทฯ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ บุคคลที่สามผู้ให้ข้อมูล หรือผู้จำหน่ายจากอันตราย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และการเรียกร้องใดๆ รวมไปถึงค่าทนายความซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ คุณจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ
การเฝ้าสังเกต
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเฝ้าสังเกตเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ของหน่วยงานที่มีอำนาจและเกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธการประกาศ หรือถอดถอนวัสดุใดๆ ที่ถูกนำเสนอหรือประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมไปถึงการถอดถอนวัสดุๆ ใดซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและเป็นที่คัดค้าน หรือละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายของเราหรือกฎหมายที่บังคับใช้
การบอกเลิกสัญญา
ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวหากบริษัทฯ พบว่าพฤติกรรมของคุณไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และข้อบังคับสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดทำโดยบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อตกลงซึ่งทุกฝ่ายยินยอมและเห็นพ้องต้องกัน และจะถูกใช้นำมาใช้แทนข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้ทั้งแบบลายลักษณ์อักษรและวาจา ข้อตกลงจะได้รับการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทยความล้มเหลวของเราในการใช้ หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว เราไม่แสดงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่ต่างๆ ภายนอกประเทศไทย หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากระยะไกลจากนอกประเทศไทย คุณได้กระทำด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหาก หากกฎหมายท้องถิ่นนั้นมีผลบังคับใช้ ทุกฝ่ายในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้สละสิทธิ์ของพวกเราในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน
การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงแก้ไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลในทันที คุณควรเข้ามาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไข การเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯ ถือะว่าคุณยอมรับข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข หากคุณไม่สามารถยอมรับการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวได้ โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้